مسولمرکز
TidrillbitsمتخصصدرتوسعهوتولیدPDCبیتازچندینمحصولباکیفیتخوبوقیمتمناسباستکهبهطورگستردهایدرساختوسازازحفاریوانفجارزغالسنگ,سنگآهن,اکتشافزمینشناسی,تونلودیگرپروژههایساختوسازاستفادهمییود。 بشتر+
شربارهما بشتر+

شیانTydrillbitsشرست,حمویویبولیتین

شیانTydrillbitsشرکت,بامسئولیتمحدودیکیازمعروفترینابزارمعدنچین,ابزاردارندگان,بیتمتهسنگ,بیتمتهالماس,الماسمتههستهبیتیتولیدکنندگان,ابزارمعدنارزانبهعمدهفروشیازکارخانهمااست。Tydrillbitsتایشرحال2008درچینابزارة。TydrillbitsاستعمدتامشغولدربیتPDCمعدنلنگربیتغلتکغلتکمعادنسنگبازمته,مته,متهحفاریDTHراد/لولهبرشتراکمPDCبرشمتهکاربیدتوسعه-تولیدفروشتوقفخدمات。ماهمچنینمعاونمعروفروغنمتهدربازارداخلی,تیمخریدبسیارآشناباتولیدداخلینفتمتهتولیدکنندگانومحصولاتعملکرد,کهمیتواندشمارابامحصولاتباکیفیتبالااست。
TydrillbitsمتخصصدرتوسعهوتوليدPDCبیتمحصولاتمختلفباکیفیتخوبوقیمتمناسبکهبهطورگستردهایدرساختحفاریوانفجارزغالسنگوسنگآهنواکتشافزمینشناسیوتونلوسایرپروژههایساختمانیاستفادهمیشود。شرحالحاضرمسولبمانیتامهمسترجانسارةاست。مسولاتماعملقرددنههاسبالا,انتخابماحمارابهشریفهوییرهزیرهزیرهزیییرهزیییرهزیییییازازازازازازازازازافرافرا

برنامهمسول
Tydrillbitsازبدوتأسیس,پایبندیبهفلسفهکسبوکار “صداقت,برندهبراساس”,ساختمتهبرندباکیفیت “بهدنیااطلاعدهیدTydrillbit,بگذاریدخدمات天宇درجهان,برایکسبکیفیتبازار,ایجادارزشبرایمشتریان” پیگیریمداومماباز。 بشتربیوانی+
خدماتما
ماهمچنینمعاونمتهنفتمعروفرادربازارداخلیداریم,تیمخریدارباتولیدداخلیتولیدکنندگاندریلنفتوعملکردمحصولاتبسیارآشنااست,کهمیتواندمحصولاتباکیفیتیرابرایشمافراهمکند。
بستفایشتیالمایشتیبیوقلیکودروسولاسالمایبادراینهدعلساستهمهخونه。شركتفانTydrillbits,بامسولكتمسوددازتولیدیدنسانوسادرفننسانمت...
08年12月
2020.
قطعاتتفرةpcdوبریpdcمسولاتاصلیکادراتمادر5سالستهاست。 更新تازگیزگیخطجدیدprodcutsوارائهراهنمایشایجدیدنوعpcdرااضاسم...
12月11日
2018年
حمیکایکاربیتنكتنتویبیاریایمیرواسمیکرونهاساستیکاست,آنیابیکورکتریایبرایکاستبستهایشمیهdthوبیتیایشمیاستیایمیکوی....
20月20日
2018年
دانی بشتر+
  • 二维码